banner7

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız pasaport harcından muaf tutulsun

HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız pasaport harcından muaf tutulsun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 492 Sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 04/10/2017. Gereğini saygılarımla arz ederim.  Av. Mahmut TANAL İstanbul Milletvekili GEREKÇE Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız, anavatanımızdan uzakta, ülkemiz kültürünü ve geleneklerini yabancı ülkelerde ayakta tutmaya çalışan, devletimiz şefkatinden ve esirgeyiciliğinden mahrum kalan kimselerdir.Ülkemizden uzakta, farklı kültür ve geleneklerin olduğu ülkelerde kendi geçimlerini sağlamaya çalışarak, evlatlarını yetiştirme gayretinde olan vatandaşlarımızın, ülkemizle kültürel, geleneksel bağının kuvvetlendirilmesi Anayasamız beşinci maddesinde devletimize verilen görevler arasındadır. Anayasamızın 5. Maddesi “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Görüleceği üzere, devletimizin temel görevlerinden biri kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin refahı, huzuru, mutluluğu için Anavatanla olan bağlarının güçlendirilmesi, Anavatana geliş gidişlerinde kolaylıkların sağlanması yine bu madde ile devletimize verilen görevler arasında yer almaktadır.

Ayrıca Anayasamızın 62. Maddesi “Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları”  başlığı altında, “Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.”  Amir hükmüne yer vermiştir. Buna göre yurtdışında yaşayan, çalışan gurbetçilerimizin özellikle Anavatana geliş gidişlerinin kolaylaştırılması, Anayasamızın 23. Maddesinde düzenlenen yerleşme ve seyahat hürriyetlerinin kolaylaştırılması için 492 sayılı Harçlar Kanununda değişiklik yapılması zarureti doğmuştur.

Kanunda yapılacak bu değişiklikle, yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin ülkemize geliş gidişlerinin kolaylaştırılması, Anavatanla olan kültürel ve geleneksel bağlarının güçlendirilmesi ve kendilerinden sonraki nesillere aktarılmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE-1 492 sayılı yasanın 85. Maddesi ( C ) bendinde yapılacak yeniden düzenleme ile, yurtdışında çalışan, ikamet eden, Türk vatandaşlarının Anayasamızın 62. Maddesinde belirtilen “aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.”  gereğince, 492 sayılı yasanın “Harçtan Müstesna İşlemler” başlıklı 85. Maddesi ( c ) maddesinde yurtdışında ikamet eden, çalışan Türk vatandaşlarının, pasaport harcından muaf tutularak, ülkemize geliş gidişlerinin kolaylaştırılması, aile birliklerinin, çocuklarının eğitimlerinin, kültürel ihtiyaçlarının, anavatanla bağlarının kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE-2 Yürürlük maddesidir.

MADDE-3 Yürütme maddesidir.

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE-1 492 sayılı Harçlar Kanunu “Harçtan Müstesna İşlemler” başlıklı 85. Maddesi       ( c ) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“( c ) Yabancı memleketlerde çalışan, ikamet eden, emekliye ayrılmış olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye seyahat yolculuğu için muteber olmak üzere verilecek pasaportlar”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER