MİRAS HUKUKU

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, Hukuk; bir devlette kişilerin birbirleriyle ve devletle olan hukuksal  ilişkilerini adalete uygun bir şekilde düzenlemeye çalışır. Aynı zamanda  kişilerin sahip oldukları hakları en dogru sekilde kullanmalarına imkan verecek  kuralları koyar. Biz hukukçuların görevide; yürürlükteki hukuk kurallarını en dogru  şekilde anlatmak ve anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu hafta hukuk köşemizde okuyucularımızı yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm, Türk hukuku bağlamında MİRAS HUKUKU’NUN ana hatlarını  kısaca sizlere açıklamak istiyorum.

Miras Hukuku; bir kimsenin ölümünden sonra kanuni ve mansup (atanan) mirasçılarına geçecek bir mirasın; geçiş şartlarını, hukuki sonuçlarını ve ‘ölüme bağlı tasarrufların’ şekil ve şartlarını, ayrıca hukuki sonuçlarını inceleyen hukuk koludur. 

Kaç türlü mirasçılık vardır?

Yasamıza göre iki türlü mirasçılık vardır. 

*Kanuni mirasçılık: Kanun hükümlerine bağlı olarak oluşan mirasçılık durumudur. 

*Mansup(tayin olunan,atanan) mirasçılık: Miras bırakanın isteğine dayanarak meydana gelen mirasçılık durumudur.

Acaba bir kimse, kendi malları üzerinde, ölüme bağlı olarak sınırsız tasarruflarda bulunabilir mi?

Kanun bu konuda son derece açık; bulunamaz. Bulunmuş olsa dahi, ‘’mahfuz hisseli(dokunulmaz paylı) yani kanuni mirasçılar, kanuni miras paylarından olan dokunulmaz paylarını talep edebilirler. O halde; miras bırakanın, dokunulmaz pay dışında kalan mallar ve haklar üzerinde serbestçe tasarufta bulunabileceği kısma ‘tasarruf payı’ denir. Bu noktada hemen belitmekte fayda var, uygulamada ‘tasarruf payı’ile ilgili davalara çok sıkca rastlanır. 

 

Kanuni mirasçılar kimlerdir?

Doğrudan doğruya Kanun’dan doğan miras hakkına sahip olan mirasçılardır. Bu kişiler murisin yani miras bırakanın kan hısımları, kan bağı olmamasına rağmen evlad edindiği çocuğu, resmi evlilik birliğinin devam ettiği eşi ve Hazine’dir. 

Kan hısımları arasında miras hakkı; hukuk dilinde ‘zümrelere ‘ göre belli olur. Daha açık ifade ile günlük hayatta kullandığımız; murisin altsoyuna ve üstsoyuna göre belirlenir. 

Hepimizi yakından ilgilendiren mirasçılık hakkı ve paylaşım oranlarını açıklamaya önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 

Değerli okurlar, bu haftayı çok beğendim bir söz ile noktalamak isterim.”Ceza kaldırılsa dahi suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar’’.  Bütün okurlarıma haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.