Vasiyetname

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, hukukçular adaleti ilke edinmeli ve adaletin eşit dağılımını sağlayacak yasaların uygulanması yönünde çaba harcamaları gerekir.  Yasaların en belirgin ve   ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemek olmalıdır. 

Türkiye ile vatandaşlık bağları devam eden gurbetçilerimiz açısından bakacak olursak; haklarımızın farkında olmak ve yeni yasaları mümkün olduğu kadar takip etmek menfaatlerimiz bağlamında en doğrusudur. 

 

Vasiyetname nedir?  

 

Medeni Kanunumuza göre; vasiyetname, kişinin ölümünden sonra da malları üzerinde kendi iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak,  ölüme bağlı tasarruflarda bulunma imkânı sağlayan yasal bir düzenlemedir. Başka bir ifade ile;  vasiyetçinin çoğu zaman da miras bırakanın son arzu ve isteklerinin yer aldığı bir belge olup  Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Yine Medeni Kanuna göre; vasiyet yapacak kişinin mutlaka ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.  Vasiyetname , resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

Resmî vasiyetname ; iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.

Resmî memur, sulh hukuk  hâkimi, noter, konsolosluk  veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Uygulamaya baktığımızda resmi vasiyetnameler çoğu kez noterler tarafından yapılmaktadır.   Bu aşamada  dikkat edilmesi gereken; vasiyetname resmi memur tarafından yazıldıktan sonra vasiyetçi tarafından okunup imzalanması ve daha sonrada memur tarafından imzalanmasıdır. Diğer önemli bir nokta; resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını mutlak olarak  muhafaza etmekle yükümlüdür.

Kanuna göre kişinin el  yazısı ile yazdığı vasiyetnameye baktığımızda;   tarih mutlaka ayrıntılı bir şekilde yazımalı ve vasiyetname sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması gereklidir. El yazılı vasiyetname , muhafaza edilmek üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir.

Sözlü vasiyetname; Günümüzün gelişen şartlarında pek rastlanan bir vasiyetname örneği olmamakla beraber ; Mirasbırakan açısından; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar mevcutsa,  sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.  Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve tanıklara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazma görevini yükler.  Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklarca yazılan belge;  bir sulh veya asliye mahkemesine verilir ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, mirasbırakanın son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan ederler.

Mirasbırakan, kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir.  Yani kanunun açık hükmüne göre; vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir. 

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.