Tanıma ve Tenfiz Gerekli Belgeler

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, bu haftaya Anayasamızda yeralan önemli bir maddeyle başlamak istiyorum. Anayasamıza göre; ‘’ Herkes dil,renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,din, mezhep ve benzeri sebeblerle ayrım gözetilmeksizin KANUN önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’’

Bu hafta, geçen haftalarda üzerinde durduğum ülklerarası hukuk konusunda oldukça önemli olduğunu düşündüğüm,  tanıma ve tenfiz konusunda sorulan İKİ ÖNEMLİ  konuyu sizlerle  paylaşmaya çalışacağım.

Öncelikle açıklamak gerekirse,Türkiye Cumhuriyeti ile mahkeme kararının verildiği yabancı devlet arasında karşılık esasına dayanan bir anlaşmanın bulunması şarttır. Her iki ülke arasında bir anlaşma varsa tanıma ve tenfiz bu anlaşmanın tanıdığı imkanlar içerisinde geçerli olacaktır.  

Tanıma ve Tenfiz davaları sadece boşanma davaları için mi uygulanır?

Tanıma ve tenfiz davaları uygulamada daha çok boşanma davalarında karşımıza çıkmakla beraber yasal olarak baktığımızda,  yabancı bir devletde hukuk davalarına ilişkin  verilmiş  mahkeme kararlarını da kapsamaktadır. Örneğin evlad edinme ile ilgli mahkeme kararı veya bir alacak davasına ilişkin bir yabancı devlet mahkeme kararının,  Türkiye’de hukuksal olarak  geçerli olabilmesi  için tanıma ve tenfiz davasının açılması ve Türkiye’deki yetkili mahkemelerden  karar alınması gereklidir. 

Türkiye mahkemelerinde  tanıma ve tenfiz davalarında gerekli olan belgeler:

* Tanıma ve tenfiz şartlarının incelenmesinde yabancı mahkeme kararının, bu kararı veren mahkemenin hukukuna göre kesinleşmiş olması şarttır. Alınan mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir bir  ibarenin  kararın üzerinde mutlaka bulunması gerekir. Yani  Evrak üzerinde ilgili mahkeme kararının hangi tarihte kesinleştiğine dair  bir ibare mutlaka bulunmalıdır. Yurtdışında verilmiş olan mahkeme kararına itiraz edilmişse, temyiz veya benzeri bir üst mahkeme tarafından inceleniyorsa karar kesinleşmemiş olduğundan tanıma;  yani mahkeme kararının Türkiye'de kabülü mümkün olmaz. 

*Tanıma ve tenfize konu olan  yabancı mahkeme kararının aslı veya kararı veren mahkeme tarafından onaylanmış örneği yani tasdikli sureti. Mahkeme kararı üzerinde mutlaka mühür olmalıdır.

*Mahkeme kararına eklenecek Apostil Şerhi. (Kararı veren mahkeme veya yetkili noter tarafından evrakın ön sayfasına veya arka sayfasına eklenecek bir mühür veya bilgi notu.)

*Elinizdeki yabancı mahkeme kararının yeminli bir tercüman veya Türk konsolosluğu aracılığıyla Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekir.

Bütün bunlara ek olarak ; bir avukat aracılığı ile  yürütülecek davalarda,  yurtdışındaki Türk konsolosluğundan  alınacak vekaletname resimli ve içeriğinde; “yurtdışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfzi davası açmaya yetkili” şeklinde bir ibare  kesinlikle bulunmalıdır. Ayrıca geçerli nüfus cüzdanı ve ''aslı gibidir'' şeklindeki ibarenin bulunduğu  pasaport fotokopisi dosyaya ekli olmalıdır. 

Değerli okurlar bu haftalıkta bu kadar, hepinize haktan ve hukuktan hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.